asbestos covering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos covering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos covering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos covering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos covering

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phủ bằng atbet