asbestos chalk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos chalk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos chalk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos chalk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos chalk

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá phấn amiăng