asbestos form board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos form board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos form board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos form board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos form board

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ván khuôn amian