asbestos crushing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos crushing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos crushing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos crushing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos crushing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nghiền amiang