asbestos tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos tape

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    băng amian