asbestos plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos plate

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tấm amiăng