asbestos ribbed gasket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos ribbed gasket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos ribbed gasket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos ribbed gasket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos ribbed gasket

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đệm lót amiăng có rãnh