asbestos yarn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos yarn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos yarn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos yarn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos yarn

    * kỹ thuật

    sợi amiang