asbestos abatement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos abatement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos abatement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos abatement.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asbestos abatement

    the removal of asbestos from a public building

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).