asbestosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestosis.

Từ điển Anh Việt

 • asbestosis

  * danh từ

  bệnh phổi phát sinh do hít phải hạt amiăng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asbestosis

  * kỹ thuật

  y học:

  bệnh bụi amiăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asbestosis

  lung disease caused by inhaling asbestos particles