asbestos plaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos plaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos plaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos plaster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos plaster

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vữa trát amian