asbestos cloth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos cloth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos cloth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos cloth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos cloth

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lớp phủ amiăng