asbestos twine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos twine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos twine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos twine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos twine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lưới amiăng