asbestos stopper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos stopper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos stopper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos stopper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos stopper

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nút amiăng