asbestos shingle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos shingle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos shingle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos shingle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos shingle

    * kỹ thuật

    ngói amian