asbestos pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos pipe

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống amiăng