asbestos grade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos grade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos grade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos grade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos grade

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    loại amiang