asbestos felt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos felt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos felt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos felt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos felt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cacbon amiăng

    cacbon amiăng tẩm bitum