asbestos fire curtain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos fire curtain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos fire curtain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos fire curtain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos fire curtain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    màn sợi amian (chống cháy)