asbestos mine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos mine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos mine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos mine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos mine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mỏ amian