asbestos blanket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos blanket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos blanket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos blanket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos blanket

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp phủ amian