asbestos cement plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos cement plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos cement plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos cement plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos cement plant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà máy fibrô ximăng