asbestos putty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos putty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos putty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos putty.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos putty

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mattit amiăng