asbestos wallboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos wallboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos wallboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos wallboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos wallboard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm tường amian