asbestos board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asbestos board

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bảng atbet

  xây dựng:

  tấm amian