asbestos mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos mix

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hỗn hợp amiăng