asbestos tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos tile

    * kỹ thuật

    ngói amian