asbestos filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos filter

    * kinh tế

    giấy lọc amiăng

    thiết bị lọc amiăng