asbestos fabric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos fabric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos fabric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos fabric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos fabric

    * kỹ thuật

    sợi amiăng

    vải amiăng