asbestos millboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos millboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos millboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos millboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos millboard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cacton amiăng