asbestos paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos paper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giấy amiăng