asbestos joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos joint

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khớp nối amiăng