asbestos textile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos textile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos textile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos textile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos textile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vải sợi amian