asbestos dish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos dish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos dish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos dish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos dish

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nắp amiăng