asbestos cord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos cord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos cord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos cord.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos cord

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây amiăng