asbestos cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asbestos cement

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  fibro xi măng

  fibrô xi măng

  xi măng amiăng