asbestos fibre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos fibre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos fibre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos fibre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos fibre

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sợi amian

    thớ amian