artificial lake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial lake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial lake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial lake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial lake

    * kỹ thuật

    hồ nhân tạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet