artificial crown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial crown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial crown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial crown.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial crown

    * kỹ thuật

    răng giả