artificial heart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial heart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial heart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial heart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artificial heart

    a pump that replaces the natural heart

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).