artificial anus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial anus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial anus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial anus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial anus

    * kỹ thuật

    y học:

    hậu môn nhân tạo