artificialness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificialness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificialness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificialness.

Từ điển Anh Việt

  • artificialness

    /,ɑ:tifiʃi'æliti/ (artificialness) /,ɑ:ti'fiʃəlnis/

    * danh từ

    tinh chất nhân tạo

    tính chất không tự nhiên, tính chất giả tạo