artificialize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificialize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificialize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificialize.

Từ điển Anh Việt

  • artificialize

    /,ɑ:ti'fiʃəlaiz/

    * ngoại động từ

    làm mất tự nhiên, làm thành giả tạo