artificial sky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial sky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial sky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial sky.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial sky

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bầu trời nhân tạo