artificial atom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial atom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial atom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial atom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial atom

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nguyên tử nhân tạo