artificially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificially.

Từ điển Anh Việt

  • artificially

    * phó từ

    giả tạo, không tự nhiên, gượng gạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet