artificial life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial life

    * kỹ thuật

    đời sống nhân tạo