artificial line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial line.

Từ điển Anh Việt

  • artificial line

    (Tech) đường dây giả, đường dây nhân tạo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial line

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đường truyền nhân tạo