artificial milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial milk

    * kinh tế

    sữa nhân tạo