artificial lung nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial lung nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial lung giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial lung.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial lung

    * kỹ thuật

    y học:

    phổi nhân tạo